اپلیکیشن ساری من

هدف از تولید اپلیکیشن ساری من، ارائه کلیه خدمات شهروندی شهر ساری از طریق یک درگاه واحد است.


برای استفاده از برنامه، گوشی خود را بچرخانید