قوانین

قوانین و مقرارت حفظ حریم خصوصی کاربران

جمع آوری و استفاده از اطلاعات
مجوزها
امنیت
رخدادها Log Data